Eco-friendly

Alle producten worden gemaakt van natuurlijke materialen.

Eerlijke prijzen

Hoge kwaliteit designproducten voor een betaalbare prijs.

Wereldwijd verstuurd

Van Amsterdam tot New York... Binnen 3-5 dagen geleverd!

Overig

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

WIJCK.: de onderneming WIJCK. B.V;

1. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met WIJCK.;

2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door WIJCK. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of WIJCK. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Gegevens WIJCK.

WIJCK B.V.
Spaklerweg 75A
1114 AE Amsterdam
The Netherlands
+31(0)20 348 48 73

KvK-nummer: 67670571
BTW-identificatienummer: NL854612087B01
E-mail: info@wijck.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WIJCK. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WIJCK. en Koper. WIJCK. sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij WIJCK. zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door WIJCK. zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als WIJCK. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WIJCK. niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WIJCK. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WIJCK. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal WIJCK. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. WIJCK. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WIJCK. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. WIJCK. zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen: a) het bezoekadres van de vestiging van WIJCK. waar de Koper met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; Algemene voorwaarden

6. Indien WIJCK. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij aankoop van de producten van WIJCK. heeft de Koper, 30 dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden.

2. Wanneer het product beschadigd wordt ontvangen heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen het gestelde termijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat de Koper het product heeft ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

5. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan WIJCK.

6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan WIJCK.. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door WIJCK. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

9. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij WIJCK. niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als WIJCK. aangeeft de kosten zelf te dragen.

10. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening tenzij het product beschadigd is geleverd. Daarnaast worden er € 4,90 verwerkings- en administratiekosten gerekend bij het retour sturen van poster(s).

2. WIJCK. vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door WIJCK. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij WIJCK. aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. WIJCK. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft WIJCK. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, wordt dit door WIJCK. uitgesloten indien WIJCK. dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten: a) die door WIJCK. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

3. Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten wanneer de WIJCK. prints in een lijst elders (dan via WIJCK) verkregen zijn ingelijst.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere heffingen van overheidswege.

2. In afwijking van het vorige lid kan WIJCK. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar WIJCK. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien WIJCK.: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 10 - Kortingen

1. Kortingsacties op de website (of gecommuniceerd via mail, social-media of andere uitingen) zijn niet toepasbaar op zakelijke orders tenzij duidelijk anders vermeldt

2. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere acties zoals give-aways / gratis producten.

Artikel 11 - Conformiteit

1. WIJCK. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van WIJCK. de eigenschappen van de aangeleverde afbeelding(en) kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

2. Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product en is zelfstandig verantwoordelijk voor het afdoende en in de juiste kwaliteit aanleveren van de benodigde bescheiden, waaronder de te gebruiken afbeelding en/of foto.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Het uitvoeren van de opdracht door WIJCK. kan met zich meebrengen dat er werken van derden in de zin van de Auteurswet of enig ander door een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk wordt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door Koper mag slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende.

2. Koper staat er voor in dat (i) hij bevoegd is om WIJCK. de opdracht te geven een afbeelding, foto, tekening of logo te gebruiken in het productie- en leveringsproces en (ii) dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Koper vrijwaart WIJCK. voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake door de Koper bestelde producten.

3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van WIJCK. afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan WIJCK.. De aan WIJCK. toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van WIJCK..

4. De inhoud van de website van WIJCK. mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van WIJCK..

5. In het geval de Koper een afbeelding, waarvan de auteursrechten aan WIJCK. toekomen, zonder toestemming van WIJCK. openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de Koper gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 300 % van de oorspronkelijke verkoopprijs. WIJCK. behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. WIJCK. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Wanneer WIJCK. door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zal WIJCK. dit de Koper zo snel als mogelijk berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. WIJCK. kan ik geval van overmacht, na overleg met de Koper, de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

4. Tekortkomingen van WIJCK. in de nakoming van de overeenkomst met de Koper kunnen niet aan WIJCK. worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan WIJCK. kenbaar heeft gemaakt. WIJCK. is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper zou kunnen lijden als gevolg van het niet tijdig leveren door WIJCK..

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij WIJCK., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport is de aansprakelijkheid van WIJCK. beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/ of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. WIJCK. biedt de mogelijkheid om vooraf te betalen middels iDEAL. De Koper dient tenminste 50% van het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen of de consument instemt met volledige betaling vooraf, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WIJCK. te melden.

4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door WIJCK. is gewezen op de te late betaling en WIJCK. de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is WIJCK. gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

5. De WIJCK. giftcard waarmee producten kunnen worden aangeschaft is tot 1 jaar na aankoop geldig en kan uitsluitend worden ingeleverd in de WIJCK. webshop (www.WIJCK.com).

Artikel 15 - Garantie

1. WIJCK. staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van UV-straling en andere omgevingsfactoren.

2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

3. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

4. Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs. 5. Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft WIJCK. het recht de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WIJCK., nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij WIJCK. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WIJCK. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

1. WIJCK. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat WIJCK. uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie, tenzij WIJCK. bekend was met de onjuistheid van deze informatie.

2. WIJCK. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.

3. WIJCK. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van WIJCK..

4. Wanneer WIJCK. aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van WIJCK. worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, tenzij WIJCK. ervoor kiest om een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats van Koper of een andere ingevolge de wet bevoegde rechter.